Rovaniemi kylässä -hanke

Rovaniemi kylässä -hanke toteuttaa 1,5 vuoden kehittämisohjelman kahdeksalle kylälle Rovaniemellä. Hankkeen tavoitteena on kehittää kyläläisten kehittämisosaamista ja tukea kyliä kehittämispilottien toteuttamisessa sekä edistää kyläbrändien kehittämistä ja yhteistoimintamallin syntymistä.

Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke on jatkoa Kylien Rovaniemi -hankkeelle jossa kehitettiin toimintamalleja ja kehittämismenetelmiä. Rovaniemi kylässä -hanke auttaa ja edistää kyläläisten kyvykkyyttä ja osaamista kehittää uusia kyläpalveluita kahdessa kylässä sekä kylätiloja kahdessa kylässä. Lisäksi yhdessä kaikkien kylien kesken kehitetään yhdessä toimimisen mallia, jotta kylien yhteinen kehittäminen toimisi jatkossa entistä paremmin. Tämän lisäksi hankkeessa vahvistetaan kyläbrändien kehittämistä ja edesautetaan kylämarkkinointiosaamista.

Toteutus

Rovaniemi Kylässä -hanke alkaa kesällä 2022 kehittämisohjelman osallistujahaulla. Kehittämisohjelma koostuu sekä kylien yhteisistä toimintamallin ja brändin kehittämisen työpajoista että kyläkohtaisista sparrauksista ja kehittämispiloteista.
Hanke keskittyy nimenomaan kyläläisten osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:
 1. Kyläpilotit; palveluiden, tapahtumien, toimintamallien, kehittämismenetelmien yms. yhteiskehittäminen
 2. Kylätilat; tilojen yhteiskehittäminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen paikoiksi.
 3. Kyläbrändi ja kylämarkkinointi; kyläbrändin ja kylämarkkinoinnin yhteiskehittäminen yhteen sovittaen ja jalostaen Rovaniemen kaupunkibrändiä sekä hyödyntäen kaupungin markkinointikanavia.

Yhteen kokoavana toimenpiteenä kolmelle kokonaisuudelle on Rovaniemen kumppanuusmalli ja kumppanuuspöytätyöskentely.

Tavoite ja tarkoitus

Tavoitteena on, että Rovaniemi kylässä -hankkeessa Rovaniemen kumppanuusmalli, -toiminta ja -käytänteet saadaan vahvemmin osaksi Rovaniemen kylien kehittämistä vuosikellotyökalun ja muiden toiminnan organisointia, sidosryhmävuorovaikutusta ja viestintää tukevien työkalujen avulla. Hankkeessa keskitytään kumppanuskeskutelujen ja brändinkehittämisen lisäksi erityisesti pilottien toteuttamisen tukemiseen, jotta kylissä kehittämisosaaminen vahvistuisi nimenomaan kokeilujen kautta. Rovaniemi kylässä -hankkeessa jatkokehitetään Kylien Rovaniemi -hankkeen aikana toteutettuja kehittämiskokeiluja ja ratkotaan hankkeen aikana esiin nousseita yhteisiä haasteita kylien näkyvyyden ja tunnettuuden osalta. 

Rovaniemi kylässä -hankkeen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus asukkaille ja eri toimijoille uskallusta kokeilla, tulla näkyväksi sekä löytää yhdessä kylien viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia tukevat ratkaisut. Palvelujen yhteiskehittämisessä keskeistä on aktiivinen sidosryhmävuoropuhelu ja uudistuva sidosryhmäyhteistyö. Hankkeen toteutus nostaa esille maaseutua luovuuden lähteenä, kohtaamisen ja osallisuuden paikkana sekä tuo esiin elettyä todellisuutta, historiaa, tarinoita ja juuria osana tunnistettuja ja tunnustettuja Rovaniemi-kuvia monipuolistaen sekä lisäten kaupungin elin-, veto- ja pitovoimaa. 

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteina on
 • Kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen
 • Yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistuminen Rovaniemen kylissä ja kylien välillä
 • Kumppanuuden vahvistuminen kylien ja kaupunkiorganisaation sekä muiden sidosryhmien kesken
 • Yhteiskehittämisen ja verkostomaisen toimintatakulttuurin ja -tapojen vahvistuminen
 • Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittyminen
 • Eri toimijoiden osaamisen ja yhdessä oppimisen vahvistuminen
Lyhyen aikavälin tavoitteina on
 • Palveluiden, tapahtumien, toimintamallien yms., kylätilojen, kyläbrändin ja kylämarkkinoinnin kehittyminen vastaamaan asukkaiden toiveita ja tarpeita sekä kylien vahvuuksia ja profiilia.
 • Kyläpilottien  kautta syntyneiden palveluiden, tapahtumien, toimintamallien jatkokehittäminen.
 • Kylätilojen kehittyminen houkutteleviksi yhteisöllisiksi tiloiksi ja palvelukeskuksiksi
 • Kylätilojen tilavarausjärjestelmien sekä tilahallinnan kehittyminen 
 • Osaamisen lisääntyminen yhdessä oppimisen sekä kylien tarpeesta räätälöityjen koulutusten ja työpajojen kautta
 • Yhteiskehittämisen ja verkostomaisen toimintakulttuurin oppiminen ja omaksuminen käytännön tekemisen ja toiminnan kautta 
 • Uusien tekijöiden mukaan saaminen kylätoimintaa
 • Positiivisen ilmapiirin ja kehittämiskierteen vahvistuminen
Konkreettisesti hankkeen aikana on tavoitteena kehittää
 • 3 kohtaamispalvelua
 • 2 avointa ja yhteisöllistä kylätilaa sekä
 • 1 juurrutettu kumppanuusmalli 

Toteuttajat

Rovaniemen kaupungin Rovaniemi kylässä -hanketta rahoittaa Peräpohjolan Leader.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa rovaniemeläinen muotoilutoimisto Arctic Factory.

Asiantuntijoina hankkeessa toimivat muotoilujohtaja Julius Oförsagd, palvelumuotoilija Samuel Ahola, kehittämisen asiantuntija Jussi Olavi Jokinen, Leader-asiantuntija Ella-Noora Kauppinen sekä maaseudun kehittämisen asiantuntija Johannes Vallivaara.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukeman hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on 100.000 euroa.
Tästä EU-osuus 33.600 euroa, valtio 30.400 euroa, kuntaraha toimintaryhmältä 16.000 euroa sekä vastikkeettomman työn osuus 20.000 euroa.


Lisätietoja

Julius Oförsagd
Puh. 040 866 8737
S-posti: julius@arctic-factory.com  

Hankkeen logot