Ilmoittautuminen Eduskuntavaalien 2023 kotiäänestykseen 21.3. mennessä

Äänestäminen tapahtuu ennakkoäänestyksen aikana 22. – 28.3.2023.

ILMOITTAUTUMINEN
EDUSKUNTAVAALIEN 2023
KOTIÄÄNESTYKSEEN

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 22. – 28.3.2023. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana klo 9 – 20 välillä.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kotikunnakseen. Kotikunta määräytyy 10.2.2023 tiedon mukaisesti.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Eduskuntavaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3. ennen klo 16 Rovaniemen kaupungin
keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille
ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan
äänestyksen.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittautumislomake saatavissa kaupungin Internet- sivuilta ja Osviitta palvelupisteestä (Koskikatu 19).

Ilmoittautumisia vastaanottaa:
Vaaliprojektityöntekijä Henri Bergman, puhelimitse 040 687 5753 tai sähköpostitse henri.bergman@rovaniemi.fi

Voit ilmoittautua myös lähettämällä täytetyn lomakkeen:
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Henri Bergman
Laajakaista 3
96400 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta