Ajankohtaista

RoiKylien mallikasta viestintää on ruokittava tasaisesti kuin tulta takassa

Rovaniemen kyläaktiivit uudistivat maaseutualueidensa ja niiden asukkaiden viestinnän ajattelu- ja toimintavan. Kylien omatoiminen yhteisviestintä on uusilla verkkosivustoilla ja sosiaalisen median kanavilla esimerkillistä koko Suomessa.

Rovaniemen pilottikylien, RoiKylien mallikasta viestintää on ruokittava tasaisesti kuin tulta takassa

RoiKylien ylläpitämissä viestintäkanavissa tiedusteltiin syyskuun lopulla vastaavien kylien yhteenliittymien olemassaolosta muualla Suomessa. Kysymys poiki kyläaktiiveille rohkaisevan ja kannustavan vastauksen.

– Tätä esimerkkiä kannattaa markkinoida koko Suomeen. Esimerkillistä yhteistyötä, vastasi Harvaan asutun maaseudun verkosto, HAMA.

HAMAn kehittämisstrategia 2017–2020 painottaa eri alueiden lähtökohtien tosiasiallista tasa-arvoa ja harvaan asutun maaseudun nykypäivän olosuhteiden parempaa tuntemusta. Harvaan asututtu maaseutu on 68 prosenttia Suomen pinta-alasta. Se on myös matkailun ja virkistyskäytön aluetta. HAMAn strategia antaa hyvän pohjan valtioneuvoston asettaman Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän työlle. Työryhmä linjaa politiikkatoimenpiteitä alueiden mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

RoiKylät ovat toimineet pilottikylinä Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan Heti valmis – aina varma -kyläviestintähankkeessa (HVAV). Tavoitteena on ollut parantaa pilottikylien sisäistä ja välistä viestintää, edistää kylien välistä yhteistyötä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Pilottikylät ovat yhdessä ylittäneet hankkeelle asetetut tavoitteet. Kylät ovat lisänneet vaikuttamisen mahdollisuuksiaan itse luomallaan monikanavaisella viestinnällä. Koulutuksissa ja tilaisuuksissa on opittu uutta, verkostoiduttu ja luotu uusia yhteistyömuotoja. Tieto Rovaniemen kylistä on kasvanut.

RoiKylät ovat nyt liikkeellä! Hankkeen ohjausryhmä esittää EsiMerkillistä KyläViestintää -julistuksessaan kaupunkia investoimaan kylätiedottajien kouluttamiseen (linkki esitykseen).   
Hankkeen päätyttyä Elävät RoiKylät -viestintäverkosto, ViVe jatkaa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, kylien ja matkailun kanssa kyläviestintää. ViVen tavoitteena on kylien sisäisen viestinnän lisäksi nostaa Rovaniemen kylät eli RoiKylät tunnetuksi matkakohteeksi. Aktiivisella yhteisviestinnällä uskotaan olevan vaikutuksia kesämatkailun kasvuun. Kun RoiKylät löydetään jatkossa kaupungin matkailun pääsivustolta, uskotaan elinkeinojen kehittyvän ja sitä kautta myös kylien palvelujen parantuvan.

– Hankesuunnitelma oli laaja ja monipuolinen. Tulokset ovat erinomaiset suunnitelman laajuuteen nähden. Lopputuloksena on pääsääntöisesti sähköiseen kyläviestintään keskittynyt, Rovaniemen kylien yhtenäinen viestintäilme ja -konsepti, jota lähdetään jatkokehittämään, kiteyttää hankkeen ohjausryhmä tehtyä työtä.
Hankkeen ohjausryhmä katsoo, että kylillä on suuria haasteita kansalaisyhteiskunnan, hyvinvoinnin ja kylien elämänmuodon säilyttämiseksi sekä yrittäjyyden kehittämiseksi.

Huomattavaa on, että taloudellisia resursseja tulisi kohdentaa kylille, jotta ei olla pelkästään vapaaehtoisten varassa. Sijoitettu panos tullee moninkertaisen takaisin. Koska kiinnostus on herännyt, pitää sitä ruokkia tasaisesti kuin tulta takassa. On erittäin tärkeää, että tehdyt toimenpiteet ja resurssit jatkohyödynnetään kuten hankkeen loppuraportissa esitetään.

Heti valmis – aina varma on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke.
Hankkeessa on kehitetty siirrettävissä oleva, joukkoistamisen periaatteita toteuttava monikanavainen kyläviestintäkonsepti, www.roikylat.fi. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta on toteutettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. HVAV:lle myönnettiin tukea 88 556,01 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Peräpohjolan Leader ry on rahoittanut hanketta sekä tukisummaan että kuntarahaan (22 139 e), jolloin julkinen tuki on yhteensä 110 695,01 euroa. Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus on 138 368,76 euroa

Lisätietoja: Eija Pajula, projektipäällikkö, 0400 901 766, eija.pajula@rovaniemi.fi, www.roikylat.fi/

HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke ROVANIEMEN KAUPUNKI Hallintopalvelut/Alueelliset palvelut

Anna palautetta